Back

ÎN ATENŢIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 CONTRACTARE 2013

 

Având în vedere prevederile art. 250 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani  stabileşte perioada de contractare în perioada 3 -30 aprilie 2013.

Toţi furnizorii interesaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării până la data limită de  joi - 11 aprilie 2013.

         Documentele necesare pentru incheierea contractelor  sunt  menţionate in modelul  de  cerere pentru  fiecare domeniu  de  asistenţă  medicală.

            Calendarul negocierii şi incheierii contractelor. Click

Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.

 
Documente necesare încheierii contractelor:

DOMENIUL

Farmacii
Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, paraclinice şi de recuperare-reabilitare
Asistenţa medicală primară, Îngrijiri medicale la domiciliu.
Dispozitive medicale
Unităţi sanitare cu paturi, sanatorii
Centre de permanenţă