Back

 

PERSOANELE CARE  REALIZEAZĂ VENITURI SUNT OBLIGATE SA PLĂTEASCĂ CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

 Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul unic deschis pe seama CNAS, în condiţiile legii, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

             Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de către ANAF, se face în contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS Botoşani

       Calitatea de asigurat o au toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii.

     Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului.

   Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei.

    Asiguraţii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de CAS şi ANAF, în condiţiile legii, inclusiv obligaţiile financiare accesorii aplicate pentru creanţele bugetare.  

       Pentru veniturile realizate din activităţi independente, contribuţia se plăteşte de persoana care le realizează.

     Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente virează trimestrial contribuţia calculată la venitul estimat, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

     Persoanele care realizează venituri din agricultură, potrivit Codului fiscal, cu excepţia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activităţi independente, au obligaţia de a plăti contribuţia asupra acestor venituri.

     Contribuţia pentru veniturile prevăzute la alin.precedent se aplică asupra veniturilor care se supun impozitului pe venit.

     Persoanele care realizează venituri din silvicultură, cu excepţia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activităţi independente, au obligaţia de a plăti contribuţia asupra acestor venituri.

    Persoanele care realizează venituri din agricultură şi/sau silvicultură  vor plăti contribuţia anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.

    Pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor, veniturile din dividente şi dobânzi, veniturile din drepturi de proprietate imtelectuală, alte venituri impozabile prevăzute în codul fiscal, contribuţia se achită numai în situaţia în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum şi venituri prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

     În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri. Dacă aceste venituri cumulate sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, contribuţia va fi calculată la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.

    Persoanele care realizează venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Codul fiscal, precum şi venituri impozabile realizate din desfăşurarea unor activităţi independente care se supun impozitului pe venit plătesc contribuţia pentru aceste din urmă venituri la veniturile realizate. Persoanele care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) şi la art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare  plătesc contribuţia pentru aceste din urmă venituri la veniturile realizate

 În situaţia în care persoanele care sunt asigurate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse nu mai îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în una dintre aceste categorii,dovada calităţii de asigurat îşi încetează de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiază numai de pachetul minimal de servicii până la plata contribuţiei. Diminuarea are loc după 3 luni de la pierderea calităţii de asigurat fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse.